Zmiana zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19.

Dzienniki resortowe

NFZ.2021.145

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 145/2021/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 i 1292) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 198/2020/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19, zmienionym zarządzeniem Nr 16/2021/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 50/2021/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 marca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 99/2021/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 czerwca 2021 r., w § 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) członkowie Zespołu:

a) Rafał Błoszczyński, p.o. dyrektora Biura Profilaktyki Zdrowotnej,

b) Paweł Kikosicki, dyrektor Departamentu Obsługi Klienta,

c) Barbara Liniewicz, zastępca dyrektora Departamentu Obsługi Klienta,

d) Adam Kiersnowski, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki,

e) Paweł Florek, zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej,

f) Tomasz Stachurski, naczelnik w Departamencie Analiz i Innowacji,

g) Monika Lichoniewicz, główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej,

h) Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału

Wojewódzkiego NFZ,

i) Grzegorz Kubielas, naczelnik w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej,

j) Adam Kiersnowski, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki,

k) Andrzej Zakrzewski, dyrektor Warmińsko - Mazurskiego Oddziału

Wojewódzkiego NFZ,

l) Elżbieta Chirzyńska, starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami,

ł) Natalia Barańska, starszy analityk dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Innowacji.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Nowelizacja zarządzenia Nr 198/2020/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19 polega na wprowadzeniu zmian w zakresie składu osobowego Zespołu poprzez dodanie nowych jego członków.