Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2018.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 39 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Dz. Urz. MEN poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Propozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną przygotowane w postaci modelu obejmującego rozwiązania w zakresie:

1) diagnozy funkcjonalnej;

2) wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wychowania przedszkolnego;

3) kształcenia ogólnego oraz systemu wsparcia edukacji włączającej oraz pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

4) kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz przejścia uczniów z systemu edukacji na rynek pracy;

5) gromadzenia danych dotyczących edukacji włączającej oraz zasad finansowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

6) przygotowania kadr do edukacji włączającej.";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) koordynator Zespołu - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej;

2) Jolanta Broda - Kuratorium Oświaty w Białymstoku;

3) Magdalena Cichostępska - Kuratorium Oświaty w Warszawie;

4) prof. dr hab. Iwona Chrzanowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

5) Marzenna Czarnocka - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Warszawie;

6) Małgorzata Dońska-Olszko - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 327 im. dr Anny Lechowicz w Warszawie;

7) Monika Gołubiew-Konieczna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Gdańsku;

8) Marzenna Habib - Ośrodek Rozwoju Edukacji;

9) Robert Jagodziński - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;

10) dr Tomasz Knopik - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie;

11) prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;

12) prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie;

13) Izabella Lutze - Ośrodek Rozwoju Edukacji;

14) Barbara Łaska - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi;

15) dr Joanna Moleda - Akademia Pedagogiki Specjalnej;

16) prof. dr hab. Wojciech Otrębski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;

17) Karol Pawlak - Polska Rada do spraw Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF);

18) dr Tomasz Rowiński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

19) Katarzyna Stępni ak - Ośrodek Roz woj u Edukacj i;

20) prof. dr hab. Grzegorz Szumski - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

21) Marek Tarwacki - Szkół Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach;

22) Anna Tomaszewska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Łodzi;

23) dr Grażyna Walczak - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

24) dr Katarzyna Wiejak - Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie;

25) Katarzyna Sieradzan - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Warszawie;

26) Monika Zakrzewska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

27) prof. dr hab. Marzenna Zaorska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Akademia Nauk;

28) Liliana Zientecka - Narodowa Rada Rozwoju;

29) sekretarz Zespołu - przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji.";

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Ustala się termin zakończenia prac Zespołu na dzień 30 czerwca 2019 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.