Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.308

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 i z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 194) w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) członkowie:

a) Krzysztof Petryna - zastępca dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych,

b) Urszula Klejnowska-Mosiołek - główny specjalista w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich - sekretarz Zespołu,

c) Sebastian Krawczyk - główny specjalista w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych,

d) Renata Makowiecka - główny specjalista w Departamencie Budżetu i Efektywności Finansowej,

e) Edyta Odyjas - przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa,

f) Barbara Chrobak - wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP - członek Zarządu,

g) Iwona Nałęcz-Idzikowska - przewodnicząca Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP,

h) Piotr Domański - przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej,

i) Marta Ziarek - dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,

j) Rafał Turek - dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie,

k) Bogdan Siarka - dyrektor Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.