Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.188

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący Zespołu;

2) Iwona Łapińska, sędzia, zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru Administracyjnego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) Iwona Falkowska, sędzia, wizytator w Departamencie Nadzoru Administracyjnego - sekretarz Zespołu;

4) Jerzy Paszkowski, sędzia, wizytator w Departamencie Nadzoru Administracyjnego;

5) Michał Dąbrowski, sędzia, główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego;

6) Agnieszka Gołaszewska, sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym.

§ 3. W pracach Zespołu uczestniczą eksperci zewnętrzni:

1) dr Wojciech Włodarczyk, rzecznik patentowy;

2) Tomasz Mielke, adwokat;

3) dr Monika Rejdak, adwokat;

4) Małgorzata Rybicka-Pakuła, sędzia;

5) dr Krzysztof Kurosz, sędzia.";

2)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Nadzoru Administracyjnego.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.