Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2018.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków szkół o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" (Dz. U. poz. 910) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków szkół o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Dz. Urz. MEN poz. 20) w § 1 w ust. 2 w pkt 4 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g-s w brzmieniu:

"g) Maria Magdalena Budkus,

h) Magdalena Jeżyk,

i) Barbara Labisko-Podolska,

j) Marcin Piastowicz,

k) Wojciech Pieniak,

l) Ewelina Polewko-Zimnoch,

ł) Bartłomiej Radecki,

m) Katarzyna Stefańska,

n) Franciszek Szkop,

o) Łukasz Trawiński,

p) Maciej Wilczyński,

r) Anna Zakościelna,

s) Cezary Zawistowski.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).