Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 329 oraz z 2019 r. poz. 43) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 1;
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Artur Grajewski, sędzia, zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;";

3) po pkt 3 wprowadza się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) dr Agnieszka Gołaszewska, sędzia, zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego;";

4) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) Michał Dąbrowski, sędzia, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.