Dz.Urz.MS.2019.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 329) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "zespołu" zastępuje się wyrazem "Zespołu";
2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Członkom Zespołu uczestniczącym w posiedzeniach Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.