Dz.Urz.MS.2018.284

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do badania bezpieczeństwa obiegu informacji oraz wypracowania zasad ich ochrony

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do badania bezpieczeństwa obiegu informacji oraz wypracowania zasad ich ochrony (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 225) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Tomasz Karczewski, Dyrektor Biura Ochrony - Przewodniczący Zespołu;

2) Marcin Nędzi, Zastępca Dyrektora Departamentu - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) Paulina Bijata, Dyrektor Biura Administracyjnego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

4) Karolina Czernek, Specjalista - Koordynator Zespołu Obsługi Kancelaryjnej w Departamencie - Sekretarz Zespołu;

5) Pozostali członkowie:

a) Marcin Maszczyński, Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym w Departamencie - Członek Zespołu,

b) Ewelina Obrępalska - Główny Specjalista w Wydziale - Archiwum Zakładowe Biura Dyrektora Generalnego - Członek Zespołu,

c) Wioletta Zakrzewska - Podreferendarz w Wydziale - Kancelaria Główna Biura Dyrektora Generalnego - Członek Zespołu,

d) Adam Kosieradzki, Naczelnik Wydziału Ochrony w Biurze Ochrony - Członek Zespołu,

e) Wojciech Konopka, Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Ochrony, Zastępca Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - Członek Zespołu,

f) Irmina Urtate, Kierownik Kancelarii Tajnej w Biurze Ochrony - Członek Zespołu,

g) Jarosław Sito, Administrator w Biurze Cyberbezpieczeństwa - Członek Zespołu,

h) Daniel Włoch, Administrator w Biurze Cyberbezpieczeństwa - Członek Zespołu,

i) Agnieszka Mańkowska, Naczelnik Wydziału Logistyki w Biurze Administracyjnym - Członek Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.