Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 13 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 47 i 105) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Magdalena Rzeczkowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej - jako Przewodniczący Rady;

2) Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - w zakresie zadań realizowanych w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych - jako zastępca Przewodniczącego Rady;

3) Tomasz Słaboszowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie nadzoru nad zasobami Krajowej Administracji Skarbowej;

4) Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów - w zakresie zapewnienia zasobów umożliwiających przygotowanie i wdrożenie przyjętych zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów;

5) Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji w Ministerstwie Finansów - w zakresie określenia strategii IT oraz w zakresie systemów informatycznych;

- w zakresie zamówień publicznych;

7) Roman Janczarek, Główny Architekt - w zakresie koordynacji działań związanych z tworzeniem i utrzymaniem architektury korporacyjnej;

8) Dariusz Aniećko, Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów - w zakresie zapewnienia zasobów do wdrożenia zmian;

9) Marta Kobzdej, Dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości w Ministerstwie Finansów - w zakresie spraw finansowych.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Powołuje się Arkadiusza Jedynaka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów, na Koordynatora Programu e-Podatki.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).