Dz.Urz.MF.2018.105

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 47) w § 2 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 2f;
2) po pkt 2f dodaje się pkt 2fa w brzmieniu:

"2fa) Filip Świtała, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - w zakresie zadań realizowanych w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych -jako zastępca Przewodniczącego Rady;";

3) uchyla się pkt 2h;
4) po pkt 2h dodaje się pkt 2ha w brzmieniu:

"2ha) Barbara Brodowska-Mączka, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów - w zakresie zapewnienia zasobów umożliwiających przygotowanie i wdrożenie przyjętych zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów;";

5) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) Katarzyna Garnys, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości w Ministerstwie Finansów - w zakresie spraw finansowych;";

6) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) Szymon Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów - w zakresie nadzoru nad Portfelem Programów i Projektów w Ministerstwie Finansów".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).