Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. - OpenLEX

Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2023.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 stycznia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217 i 2695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 38) w § 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Beata Sobieraj-Skonieczna, prokurator Prokuratury Krajowej,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.