Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.325

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 6 ust. 1 w zw. z art. 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 274) w § 1 pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Jarosław Duś, prokurator Prokuratury Krajowej;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.