Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2020.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 30 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Dz. Urz. MNiSW poz. 35 i 39) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Rady wchodzą:

1) Monika Antonina Adamczyk-Garbowska;

2) Włodzimierz Bolecki;

3) Janusz Gruchała;

4) Iwona Kosek;

5) Urszula Kosińska;

6) Wojciech Kunicki;

7) Józef Marecki;

8) Jan Prostko-Prostyński;

9) Joanna Maria Sosnowska;

10) Jerzy Sperka;

11) Tadeusz Stefan Szubka;

12) Violetta Wróblewska.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).