Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 30 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (Dz. Urz. MNiSW poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - Wojciech Maksymowicz;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie:

a) Olaf Gajl,

b) Sebastian Kawczyński,

c) Marek Kozłowski,

d) Andrzej Sobecki,

e) Agnieszka Tykarska,

f) Tadeusz Więckowski.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Do zadań Rady należy:

1) zapewnienie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego wsparcia eksperckiego przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwanego dalej "Systemem";

2) analizowanie i opiniowanie prac prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy mających na celu rozwój Systemu;

3) monitorowanie funkcjonowania Systemu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.