Dz.Urz.MEN.2018.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 1 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych w § 2 pkt 3 lit. q otrzymuje brzmienie:

"q) Krzysztof Maliszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. M. Kopernika w Grudziądzu,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).