Zmiana zarządzenia w sprawie powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji dla Nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2019.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 24 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji dla Nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 78 ust. 5, art. 80 ust. 2 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 34 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji dla Nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców (Dz. Urz. MEN poz. 32 oraz z 2019 r. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji dla Nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców";

2)
w § 1:
a)
w ust. 1 wyrazy "publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych" zastępuje się wyrazami

"szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz publicznych szkołach i zespołach szkół",

b)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie:

a) Anna Ferenc - nauczyciel-konsultant zatrudniony w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

b) Edyta Karakotsoglou - nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach,

c) Jadwiga Lisiak - nauczyciel zatrudniony w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

d) Katarzyna Łękarska-Moles - nauczyciel zatrudniony w Szkole Polskiej im. Lotników Polskich przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie,

e) Mariola Przekopiak - nauczyciel-konsultant zatrudniony w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

f) Małgorzata Sikorska - nauczyciel zatrudniony w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

g) Eulalia Tomys - nauczyciel zatrudniony w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.";

3)
w § 2 w pkt 1 wyrazy "Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej" zastępuje się wyrazami

"Departamencie Współpracy Międzynarodowej".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).