Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2021.55

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 6 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 25 i 36) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Pełnomocnikowi, w związku z pełnieniem tej funkcji przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.