Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2020.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych"

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. 1 ) w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 13) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" (Dz. Urz. NDAP poz. 7 i 35 oraz z 2020 r. poz. 17) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Główny Dostawca: Malwina Rozwadowska - Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.