Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2023.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 4 września 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 1 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Cyfr. poz. 1 oraz z 2022 r. poz. 1, 7 i 22) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący: Adam Andruszkiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji;

2) członkowie niezależni:

a) Marcin Dobruk,

b) Justyna Marszałek;

3) członek zależny - Marzena Sawicka - zastępująca Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji.

§ 3. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Cyfryzacji realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429 i 1641.