Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiT.2022.45

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 3 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 29 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 31) w § 3 uchyla się pkt 3.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.