Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2022.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 lipca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 115) w § 2:
1)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Bartosz Zbaraszczuk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Członek;";

2)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Katarzyna Szweda - Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów - Członek;";

3)
pkt 4a otrzymuje brzmienie:

"4a) Piotr Butrym - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Ministerstwie Finansów - Członek;";

4)
po pkt 4a dodaje się pkt 4b-4d w brzmieniu:

"4b) Wojciech Nasiłowski - Dyrektor Departamentu Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów -Członek;

4c) Katarzyna Kasperczak - Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze - Członek;

w Ministerstwie Finansów - Członek;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).