Dz.Urz.MC.2018.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 1 Ministra Cyfryzacji z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 1 i 33, z 2017 r. poz. 12 i 22 oraz z 2018 r. poz. 16) w § 2:
1) w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) Stanisław Hebda - Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii;";

2) w pkt 3 uchyla się lit. a.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).