Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2016.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. poz. 3) w § 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Marcin Dobruk - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).