Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2015.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 49) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący - Anna Łukasik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).