Dz.Urz.MS.2018.345

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na praktyki absolwenckie w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na praktyki absolwenckie w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 267) w § 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) członek - Aneta Jakubiak-Mirończuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich;

3) członek - Urszula Dubejko, Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.