Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MN.2024.45

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2024 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI
z dnia 16 maja 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Nauki z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach komisji.";

2)
w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, składają Ministrowi Nauki oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, przed pierwszym posiedzeniem komisji, na które zostały zaproszone.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.