Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2022-2023.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiPSp.2021.58

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2022-2023

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 53 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu "Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny" - edycja 2022-2023 (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 55) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - Olgierd Podgórski - Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.