Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2022.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 3 czerwca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 12 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (Dz. Urz. PAA poz. 12 oraz z 2021 r. poz. 6) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Katarzyna Doner,

b) Iwona Matujewicz,

c) Janusz Henschke,

d) Agnieszka Jaworska - Sobczak,

e) Paweł Jodłowski,

f) Maria Kubicka,

g) Urszula Kołodziej,

h) Michał Strzelecki,

i) Jerzy Wojnarowicz,

j) płk Bogusław Siodłowski,

k) ppłk Kamil Budniak,

l) ppłk SG Radosław Marzec,

m) Michał Łupiński.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.