Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2021.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 28 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 12 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (Dz. Urz. PAA poz. 12) w § 2 w pkt 2 lit. j oraz k otrzymują brzmienie:

"j) płk Bogusław Siodłowski,

k) mjr Kamil Budniak,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.