Dz.Urz.GITD.2018.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 6 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) w związku z § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 661), zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 36/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego

z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Piotr Marzec - przewodniczący komisji;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.