Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039) w związku z § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 661) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 25/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego

z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego (Dz. Urz. GITD poz. 25) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Krzysztof Nowak - członek komisji;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.