Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.232

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 71 b § 1 i art. 71 g § 2 pkt 1 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 215) w § 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Czesław Waldemar Salagierski - emerytowany notariusz,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.