Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.96

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi

Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 26) w § 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dr hab. Mirosław Sadowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.