Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.222

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1673) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 72) w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Maria Nowak - sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.