Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 93) w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Edyta Birut - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.