Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.179

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dr Anna Dałkowska - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni,";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra Annę Dałkowską.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.