Dz.Urz.MS.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 361 ust. 5 i 7 w zw. z art. 336 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 249), w § 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Joanna Maruszewska - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.