Dz.Urz.MS.2018.274

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Częstochowie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75f ust. 2 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Częstochowie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 104) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Marta Irzyńska - prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.