Dz.Urz.MS.2018.234

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Olsztynie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Olsztynie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 85) w § 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Arkadiusz Ziarko - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.