Dz.Urz.MS.2018.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 75a ust. 1, art. 75e ust. 2 pkt 2 oraz art. 75f ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 i 1184) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95) w § 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Sławomir Krześ - adwokat;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.