Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2016.168

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 września 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 75a ust. 1 i 75e ust. 4 w zw. z art. 75f ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 114) w § 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Bernard Rozwałka - adwokat;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.