Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.199

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz. 776) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 8 i 71) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Beata Figaszewska - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - członek;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.