Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2023.81

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 sierpnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 5-7 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG z 2023 r. poz. 59) w § 3 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się lit. x i zl;
2)
w lit. y wyrazy "TAURON Wydobycie S.A." zastępuje się wyrazami "Węglokoks Kraj Serwis sp. z o.o.";
3)
po lit. zd dodaje się lit. zda w brzmieniu:

"zda) Adam Rozmus

Polska Grupa Górnicza S.A.,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.