Zmiana zarządzenia w sprawie powołania i ustalenia trybu pracy zespołu roboczego, w celu wsparcia wdrożeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach państwowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2019.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia trybu pracy zespołu roboczego, w celu wsparcia wdrożeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach państwowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 i 10 oraz ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730) w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 13) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia trybu pracy zespołu roboczego, w celu wsparcia wdrożeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach państwowych wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Beata Białek (Archiwum Państwowe w Kielcach);",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Renata Gąsior (Archiwum Akt Nowych);"

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wsparciem, o którym mowa w ust. 3, objęte są archiwa państwowe, wyznaczone w danym roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, do wdrożenia u nich systemu EZD, bądź inne archiwa państwowe, które zawnioskują o udzielenie wsparcia.";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wydatki związane z działalnością zespołu pokrywa Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, z wyłączeniem wydatków w zakresie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej pracownikowi archiwum państwowego uczestniczącego we wdrażaniu systemu EZD, które są pokrywane przez to archiwum."

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.