Dz.Urz.MSiT.2018.85

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 26 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392, z 2015 r., poz. 1064 oraz z 2018 r., poz. 1669) ustala się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sportu i Turystyki nr 15 z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Min. Spor. z 2016 r., poz. 16 i z 2017 r., poz. 48) w sprawie powołania i trybu działania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej;

2) Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej;

3) Sekretarz - Beata Serwik;

4) Pozostali członkowie Zespołu:

a) Ewa Bigalke,

b) Joanna Chojnacka,

c) Paweł Czwarno,

d) Iwona Gajcy,

e) Ewa Kacalińska,

f) Jacek Jacennik,

g) Katarzyna Kawczyńska,

h) Monika Majewska,

i) Danuta Orska,

j) Magda Podniesińska,

k) Katarzyna Prokurat,

l) Elżbieta Rychlewska,

m) Małgorzata Styburska,

n) Klaudia Szczepanek,

o) Piotr Włusek,

p) Marcin Wypych,

q) Agnieszka Zalewska.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).