Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2019.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, zmienionego zarządzeniem Nr 9 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2010 r., zarządzeniem Nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 19 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20), zarządzeniem Nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2016 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 12) oraz zarządzeniem Nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 28) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Rady wchodzą:

1) Jacek Falfus, Poseł RP - Przewodniczący;

2) Bogusława Orzechowska, Senator RP - Wiceprzewodnicząca;

3) Stanisław Handerek - Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY;

4) Jarosław Janiec - Polski Związek Sportu Niesłyszących;

5) Robert Kamiński - Polski Komitet Paraolimpijski;

6) Piotr Lożyński - Związek Kultury Fizycznej "Olimp";

7) Marlena Maląg - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

8) Dariusz Mosakowski - Związek Stowarzyszeń Sportowych SPRAWNI-RAZEM;

9) Natalia Partyka - zawodniczka;

10) Rafał Skrzypczyk - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;

11) Joanna Sobiecka - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;

12) Józefa Spychała - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS;

13) Joanna Styczeń-Lasocka - Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska;

14) Robert Szaj - Polska Fundacja Paraolimpijska;

15) Łukasz Szeliga - Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "START", Polski Komitet Paraolimpijski.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. 2017 poz. 2318).