Dz.Urz.MEN.2018.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Sterującej do monitorowania postępów realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 34 ust. 1 z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz § 2 ust. 1 pkt 8 Porozumienia nr WER/MEN/2015/1 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartego w dniu 30 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Edukacji Narodowej zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 27 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej do monitorowania postępów realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Dz. Urz. MEN poz. 25), wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie powołania Grupy Sterującej do monitorowania postępów realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 w Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020";

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tworzy się Grupę Sterującą do monitorowania postępów realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 w Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, zwanych dalej "projektami pozakonkursowymi.";

3) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) monitoring realizacji wskaźników produktu i rezultatu w ramach Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 w Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).