Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 40 i 63) w § 1:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dr hab. Jarosław Czochański, prof. Uniwersytetu Gdańskiego - przedstawiciel samorządu Województwa Pomorskiego;";

2) pkt 6 otrzymuj e brzmienie:

"6) mgr inż. Bartosz Michał Bazela - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu;";

3) skreśla się pkt 13.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).