Dz.Urz.MŚ.2019.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 33) w § 1:
1) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski, prof. Politechniki Krakowskiej - Politechnika Krakowska;";

2) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) mgr Wojciech Zając - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).