Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 102) w § 1:
1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dr hab. Wojciech Grodzki - Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich w Krakowie;";

2) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) mgr Rafał Rostecki - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie;";

3) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) mgr Andrzej Pietrzyk - Gmina Bukowina Tatrzańska;";

4) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) mgr Roman Krupa - Gmina Kościelisko;";

5) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) mgr Anita Żegleń - Gmina Poronin;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).